Nov. 3, 2015

Monterrey mountains

Enjoyed Monterrey. So beautiful.